Psychotherapiepraktijk A.M. Oude Vrielink

Werkwijze

Nadat u een afspraak heeft gemaakt ontvangt u een informatiebrief. Hierin wordt ondermeer de afspraak bevestigd, leest u wat u mee moet nemen voor het eerste gesprek en wordt informatie verstrekt over de praktijkvoering.

In het eerste intakegesprek wordt stilgestaan bij uw klachten, bijvoorbeeld wat u belemmerd in het functioneren met anderen of op uw werk. Ook kan aan bod komen de ontstaansgeschiedenis van uw problemen, hoe u uzelf ervaart, uw leefsituatie, medicatiegebruik, uw persoonlijke stijl van omgaan met problemen en anderen. Ook waar u zich op wilt richten in therapie en kunt u uw wensen voor behandeling kenbaar maken. Daarnaast informeer ik u over de declaratiewijze van uw behandeling. Aan het einde van het gesprek wordt gevraagd hoe u het gesprek heeft ervaren. Als u verder wilt gaan met de intakefase, ontvangt u een uitgebreid intakeformulier. Ook kan worden gevraagd om een vragenlijst in te vullen, afhankelijk van uw klachten. Er volgen nog enkele gesprekken om samen te bepalen wat uw hulpvraag is, wat u denkt te willen bereiken met de behandeling, voor het stellen van de diagnose en welke vorm van behandeling het meest geschikt voor u is.

Soms kan, in overleg met u, verwijzing worden voorgesteld naar elders of wordt u terugverwezen naar uw huisarts.

Na de intakefase wordt een behandelplan opgesteld. Deze wordt met u besproken en door u ondertekent. Dit verslag is opgesteld volgens de richtlijnen van de LVVP. Uw huisarts/verwijzer wordt, alleen met uw toestemming, op de hoogte gesteld van de bevindingen uit de intakefase.

Aansluitend wordt gestart met therapiegesprekken. De frequentie is meestal wekelijks in de beginfase van de behandeling. In overleg met u wordt de frequentie verlaagd als de klachten verminderen of problemen beter kunnen worden gehanteerd. Het kan ook zijn dat u meer tijd nodig heeft om bepaalde observaties/oefeningen te doen. In overleg met u wordt besproken of therapie verder wordt afgebouwd en tenslotte kan worden afgerond.

Gebruik van ROM- en vragenlijsten

Bij aanvang, tijdens (om de 3 à 4 maanden) en na de behandeling wordt voor het effect van de behandeling gebruik gemaakt van een digitale ROM-vragenlijst.

Deze lijst meet in welke mate u last heeft van bepaalde klachten. De uitkomsten worden met u besproken. Als de behandeling wordt afgerond, ontvangt u een vragenlijst die uw tevredenheid over de behandeling meet. Deze lijst wordt met u doorgenomen in het laatste gesprek.

Clientenfolder LVVP

Klik hier voor de clientenfolder van de LVVP.